ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ำมันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ำมันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ดวงฤดี อุทัยหอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610243.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1-2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการน้ํามันของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา (3) เพื่อศึกษาความคาดหวังการรับรู้และความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานี บริการน้ํามัน ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา (4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดของสถานีบริการน้ํามัน ความคาดหวัง การรับรู้และความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ ธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ํามันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน ของ ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามันที่ตั้งในจังหวัดสงขลา จํานวน 426 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple linear regression analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. พฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ํามันภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การใช้บริการในส่วนของบริการเติมน้ํามัน (oil) อยู่ในระดับมาก และการใช้บริการในส่วนของ บริการเสริม (non-oil) อยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถานีบริการน้ํามัน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ภาพย่อย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ 6 ด้าน คือ ราคา การจัด จําหน่าย กระบวนการให้บริการ การให้บริการของพนักงาน สถานที่และสภาพแวดล้อมและ การส่งเสริม การตลาด อยู่ในระดับมากทั้งหมด 3. ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลามีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมใน สถานีบริการน้ํามันในระดับปานกลาง มีการรับรู้และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของธุรกิจ เสริมในสถานีบริการน้ํามันในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายด้าน คือ 1) ความเป็นรูปธรรมของการ บริการ 2) ความน่าเชื่อถือในการบริการ 3) การตอบสนองลูกค้า 4) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และ 5) การเอาใจใส่ลูกค้า 4. ตัวแปรพยากรณ์ 10 ตัวแปร มีอิทธิพลและสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรม การใช้บริการสถานีบริการน้ํามันของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลาได้ ร้อยละ 52 ที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ.01 เรียงลําดับความสําคัญของการพยากรณ์ตามขนาดอิทธิพลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ สถานที่และสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจต่อคุณภาพ บริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ํามัน ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมใน สถานีบริการน้ํามัน การรับรู้คุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ํามัน และการส่งเสริม การตลาด ตามลําดับ

บรรณานุกรม :
ดวงฤดี อุทัยหอม . (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ำมันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
ดวงฤดี อุทัยหอม . 2561. "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ำมันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
ดวงฤดี อุทัยหอม . "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ำมันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
ดวงฤดี อุทัยหอม . ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจ ต่อคุณภาพบริการของธุรกิจเสริมในสถานีบริการน้ำมันที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.