ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
นักวิจัย : วรัญญา ศรีวรบุตร
คำค้น : ซ้อมดนตรี I นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/600862.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยศึกษาจากนักศึกษา จำนวน 33 คนจากทุกชั้นปีในสาขา งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วนำมาวิเคราะห์และนำเสนอด้วยการบรรยายหรือพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนการเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีซึ่งนักศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนการซ้อมดนตรีล่วงหน้า แต่จะมีช่วงเวลาการซ้อมดนตรีที่มีอยู่อย่างเป็นประจำคือ เวลาประมาณ 18.00-23.00 น. เฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง เนื่องจากมีสมาธิในการฝึกซ้อมค่อนข้างมาก ด้านรูปแบบการซ้อมดนตรีนั้นส่วนใหญ่จะเริ่มจากการวอร์มเสียงและวอร์มนิ้วก่อนที่จะมีการเล่นเพลงหรือซ้อมเทคนิคต่างๆ โดยวิธีการซ้อมมีทั้งการซ้อมโดยใช้เครื่องดนตรีและไม่ใช้เครื่องดนตรี วิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการซ้อมส่วนใหญ่คือการฟังเพลงเดิมที่ต้องการจะซ้อมซ้ำๆหลายครั้งก่อนที่จะมีการเล่นเพลง หากมีท่อนไหนติดขัดก็จะฝึกฟังและซ้อมเทคนิคท่อนนั้นอย่างช้าๆจนกว่าจะเล่นได้คล่องแคล่ว ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะไม่มีการจดบันทึกการซ้อมดนตรีในแต่ละครั้ง ซึ่งหากเป็นไปได้นักศึกษาก็อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ในการเรียนต่อทางด้านดนตรีหากเป็นไปได้นักศึกษาก็อยากจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพ นักศึกษาโดยส่วนใหญ่อยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านดนตรีเป็นหลัก การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านดนตรีนั้น นักศึกษาอาศัยจากการฟังเพลง ดูวิดิโอการแสดงดนตรีต่างๆ จากศิลปินที่ชื่นชอบ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญทำให้นักศึกษามีการอยากซ้อมดนตรี

บรรณานุกรม :
วรัญญา ศรีวรบุตร . (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วรัญญา ศรีวรบุตร . 2560. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วรัญญา ศรีวรบุตร . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2560. Print.
วรัญญา ศรีวรบุตร . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2560.