ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : ฉัตรจงกล ตุลยะนิษกะ , จิรัชยา เจียวก๊ก
คำค้น : การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร , ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/600925.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างคือสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 241 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยด้านค่านิยมทางเพศ และผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุงโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x ?=3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลียอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ด้านครอบครัว (x ?=4.14) รองลงมา ได้แก่ ด้านร่างกาย (x ?=4.08) และด้านจิตใจ (x ?=3.77) ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่านิยมทางเพศและปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลของการตั้งครรภ์ของวัยอันควรโดยรวมได้ร้อยละ 54.3 โดยในปัจจัยเหล่านี้ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ค่านิยมทางเพศ และสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถพยากรณ์ผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้มากที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ สามารถพยากรณ์ผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้แก่ การป้องกันการตั้งครรภ์ สาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ ค่านิยมทางเพศ และสัมพันธภาพในครอบครัว

บรรณานุกรม :
ฉัตรจงกล ตุลยะนิษกะ , จิรัชยา เจียวก๊ก . (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
ฉัตรจงกล ตุลยะนิษกะ , จิรัชยา เจียวก๊ก . 2560. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
ฉัตรจงกล ตุลยะนิษกะ , จิรัชยา เจียวก๊ก . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2560. Print.
ฉัตรจงกล ตุลยะนิษกะ , จิรัชยา เจียวก๊ก . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2560.