ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง I ธนากร พฤกษ์รัตนนภา I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I สิริลักษณ์ ทองพูน I สิงหนาท เอียดจุ้ย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/610251.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องแกงตํามือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตํามือ บ้านทุ่งชุม พลพัฒนา 3) เปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อด้านต่าง ๆ จําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมผู้บริโภค และ 4) ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องแกง ตํามือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา โดยศึกษากับผู้บริโภคที่ซื้อ เครื่องแกงตํามือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา จํานวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภครู้จักเครื่องแกงตํามือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา จากการแนะนําจาก เพื่อนและญาติ และผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการสื่อเพื่อนําไปปรุงอาหารรับประทานเองใน ครอบครัว ความถี่ในการซื้อมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ซื้อครั้งละครึ่งกิโลกรัม และผู้บริโภคซื้อใน ตลาด ช่วงเวลาที่ซื้อ 16.01-19.00 นาฬิกา ในส่วนปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องแกงตํามือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับ มาก ในขณะที่ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผู้บริโภค ที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการซื้อ ปริมาณการซื้อ และสถานที่ซื้อแตกต่างกัน มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตํามือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนาแตกต่างกัน อีกทั้งพบว่า ความต้องการของ ผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องแกงตํามือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนาแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง I ธนากร พฤกษ์รัตนนภา I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I สิริลักษณ์ ทองพูน I สิงหนาท เอียดจุ้ย . (2561). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง I ธนากร พฤกษ์รัตนนภา I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I สิริลักษณ์ ทองพูน I สิงหนาท เอียดจุ้ย . 2561. "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง I ธนากร พฤกษ์รัตนนภา I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I สิริลักษณ์ ทองพูน I สิงหนาท เอียดจุ้ย . "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2561. Print.
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง I กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง I ธนากร พฤกษ์รัตนนภา I ชุติมา หวังเบ็ญหมัด I สิริลักษณ์ ทองพูน I สิงหนาท เอียดจุ้ย . ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแกงตำมือ บ้านทุ่งชุมพลพัฒนา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2561.