ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร
นักวิจัย : มณีรัตน์ รัตนพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/620267%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร (2)ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอของผู้บริโภค (3)ศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอของผู้บริโภค (4)เปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (5)เปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอจำแนกตามพฤติกรรมการซื้อ และ(6)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทรลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยวิธีสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทรหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 ตัวอย่างและสำรวจผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอของภาคใต้ จำนวน 400 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที และค่าทดสอบเอฟผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ด้านจุดแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร คือ ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นสวยงามมีลวดลายผ้าทอใหม่ๆ ได้รับรองมาตรฐาน OTOP 5 ดาว และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ราคาผลิตภัณฑ์ไม่สูงเกินไป ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้ง off- line และ onlineและเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้า ด้านจุดอ่อนคือ การส่งเสริมการตลาดมีน้อยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ด้านโอกาสคือ ภาครัฐให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) คู่แข่งขันเป็นคู่ค้า และด้านอุปสรรคคือ ราคาปัจจัยการผลิตสูง รสนิยมของคนรุ่นใหม่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คู่แข่งขันมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า มีนักท่องเที่ยวบางฤดูกาลและมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอของผู้บริโภคในภาคใต้ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอจำนวน 1 ครั้งต่อปี นิยมซื้อเสื้อผ้าแบบไทย ผ้าถุง ลวดลายแบบไทยโทนสีสว่าง ซื้อเพื่อใช้ส่วนตัว คำนึงถึงความสวยงาม/ประณีต ซื้อปริมาณ 2 ชิ้นต่อครั้ง-1ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซื้อที่ร้านขายของฝาก ใช้จ่ายเงินต่อครั้ง 501-1,000 บาทและชำระด้วยเงินสด ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.86) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05แนวทางการพัฒนาการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทรคือ การพัฒนาลวดลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเข้ามาเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การทอผ้าการสร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นๆและกำหนดกลยุทธ์การตลาดแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดเดิมหรือผลิตภัณฑ์เดิมสำหรับ ตลาดใหม่

บรรณานุกรม :
มณีรัตน์ รัตนพันธ์ . (2562). แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
มณีรัตน์ รัตนพันธ์ . 2562. "แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
มณีรัตน์ รัตนพันธ์ . "แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2562. Print.
มณีรัตน์ รัตนพันธ์ . แนวทางการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอร่มไทร. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2562.