ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : กรกมล ซุ้นสุวรรณ I ธัชตะวัน ชนะกูล I จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล I วิทวัส สุริยันยง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/620266%20(F).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา 2) เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน และกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า1) กลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วยมีความต้องการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและต้องการช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้า ข่าวสารของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างความพร้อมและความสามารถของธุรกิจ ในด้านปฏิบัติการ ด้านเทคนิคและด้านการเงิน พบว่ามีความพร้อมและความสามารถของธุรกิจอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านปฏิบัติการ มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ด้านเทคนิค มีความพร้อมอยู่ในระดับมากและด้านการเงิน มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 2) การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้ร้านค้าออนไลน์ร่วมกับเครื่องมือการตลาดออนไลน์และมีการเชื่อมโยงกับ SocialMedia โดยมีการจดทะเบียนโดเมนภายใต้ชื่อ www.ตลาดบ้านหนองถ้วย.com ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยใช้ Google Analytics พบว่า มีจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์จำนวน 562 คน และวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงเว็บไซต์จาก Search Engine ต่าง ๆ โดยใช้ Google Webmaster Tool มีจำนวน การคลิกเข้าชมเว็บไซต์ ทั้งหมด 88 ครั้ง และการพัฒนาสื่อSocial Media เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและข่าวสารของกลุ่ม พบว่า มีจำนวนผู้ถูกใจเพจ ทั้งหมด80 คน มีจำนวนผู้ติดตาม ทั้งหมด 85 คน 3) ความพึงพอใจระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จำแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจด้านข้อมูลอยู่ในระดับมาก และด้านการออกแบบเว็บไซต์ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
กรกมล ซุ้นสุวรรณ I ธัชตะวัน ชนะกูล I จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล I วิทวัส สุริยันยง . (2562). การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
กรกมล ซุ้นสุวรรณ I ธัชตะวัน ชนะกูล I จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล I วิทวัส สุริยันยง . 2562. "การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
กรกมล ซุ้นสุวรรณ I ธัชตะวัน ชนะกูล I จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล I วิทวัส สุริยันยง . "การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2562. Print.
กรกมล ซุ้นสุวรรณ I ธัชตะวัน ชนะกูล I จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล I วิทวัส สุริยันยง . การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวบ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2562.