ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร : สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
นักวิจัย : เชาวนี แก้วมโน
คำค้น : ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
หน่วยงาน : บริหารธุรกิจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://rd.hu.ac.th/Download%20File/Full%20Text%20Research/590212.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากร ต่อองค์กร : สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายก่อสร้างชลประทานที่ 16 จำนวน 22 คน ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 28 คน ฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 15 คน ฝ่ายเครื่องจักรกล จำนวน 30 คน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา 30 คน และฝ่ายแผนงาน จำวน 30 คนโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งหมดจำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิง หรือ สถิติอนุมาน (Interential Statistics) การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์การให้ความสำคัญกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมมาเป็นลำดับแรก คือ ด้านคุณลักษณะ เฉพาะทาง รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน สภาพการทำงาน และสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าจ้าง และสองลำดับสุดท้ายคือ ด้านโอกาสก้าวหน้า และ การติดต่อสื่อสาร โดยบุคลากรในองค์การให้ความสำคัญกับความผูกพันต่อองค์การทั้งในด้านความผูกพันเชิงต่อเนื่อง และความผูกพันเชิงค่านิยม ด้านสมมติฐานบุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตำแหน่งงาน รายได้ และอายุการทำงาน แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับปัจจัยแวดล้อมพบว่า ปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกัน ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :