ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและอิทธิพลของสื่อต่อแนวความคิดทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สินี กิตติชนม์วรกุล , ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
คำค้น : การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร , สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวิทยุโทรทัศน์ , สื่อวิทยุกระจายเสียง , สื่ออินเทอร์เน็ต , ข่าวสารการเมือง , อิทธิพลของสื่อ
หน่วยงาน : นิเทศศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและ อิทธิพลของสื่อต่อแนวความคิดทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลาและเพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของสื่อต่อแนวความคิดทางการเมืองที่ผ่านการรับรู้จากสื่อหลัก ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชั้นปีที่ 1- 4 จำนวน 197 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปี ที่ 1- 4 จำนวน 186 รวมทั้งสิ้น 383 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานเพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วย t-test ผลจากการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.4 โดยมีการเปิดรับอย่างสม่ำเสมอ รองลงมาคือ สื่อวิทยุโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 54 โดยมีการเปิดรับอย่างสม่ำเสมอนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ในส่วนของสื่อวิทยุกระจายเสียง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าสื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีความเห็นว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อ วิทยุกระจายเสียงมีอิทธิพลต่อแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกัน โดยนักศึกษาหญิงเห็นว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลมากกว่านักศึกษาชาย ในการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ต่างระดับชั้นเรียนกัน พบว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองในระดับที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มีความเห็นว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงมีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3

บรรณานุกรม :