ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
นักวิจัย : อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร , นิชาวดี ตานีเห็ง , เทิดชาย ช่วยบำรุง
คำค้น : รูปแบบ , การพัฒนา , การสื่อความหมาย , รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมและประเพณี , นักท่องเที่ยวชาวไทย , นักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ , A model , Interpretation , the Historical and Cultural , Thailand Tourists , Malaysia Tourist
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีขอบเขตการศึกษาดังนี้7.1.1 ศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาในประเด็นเนื้อหา ดังนี้ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural Based Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) และการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism or Village tourism) ในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลามีองค์ประกอบดังนี้ 1.1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลิน ในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพื้นฐานของ ความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดย ที่ประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 1.2) การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ จัด ขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรีศิลป์เพื่อศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การ เคารพ พิธีกรรมต่างๆ และได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์ ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดก ทางวัฒนธรรมโดยประชาคมในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 1.3) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism or Village tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มี เอกลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่น เพื่อความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพื้นฐาน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึก ต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ การจัดการการท่องเที่ยว 7.1.2 การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 7.1.3 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 7.1.4 การกำหนดรูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 7.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชน ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 378 กลุ่มตัวอย่างโดยผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนประชาชน ตัวแทนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์เซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวผ่านด่านท่องเที่ยวชายแดนใน 5 จังหวัดเริ่มต้นโดยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จากในพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จากนั้นใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยสอบถามรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่นต่อไปเรื่อยๆ ในกรณีแหล่งข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ ผู้ศึกษาเลือกใช้เกณฑ์ในคัดเลือกแบบเจาะจงเป็น หลัก (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ในพื้นที่ และมีหน้าที่อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมาย และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นโดยตรง 2.1 กลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นใน ประกอบด้วย 1) ปราชญ์ชาวบ้าน 2) ผู้นำชุมชน 3) ศิลปินท้องถิ่น 4) ผู้เฒ่าในชุมชน คือ ผู้ที่ได้รับมรดกวัฒนธรรมตกทอดมา เป็นผู้สืบทอด เรื่องราวมรดกวัฒนธรรมมีการส่งผ่าน ถ่ายทอดต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง มี แรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ตำหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2.2 กลุ่มเป้าหมายที่สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบลูกโซ่ (Snowball sampling)โดยเริ่มจากการสุ่มตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ 1 คือ 1) ปราชญ์ชาวบ้าน 2) ผู้นำชุมชน 3) ศิลปินท้องถิ่น 4) ผู้เฒ่าในชุมชน 5) ตัวแทนชาวบ้านในชุมชนจำนวน 15 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่2 คือ 1) นักพัฒนาการท่องเที่ยว 2) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 3) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และ 5) ตัวแทนผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดยะลา จำนวน 15 กลุ่มตัวอย่าง และ กลุ่มที่ 3 คือ 1) ตัวแทนนักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดยะลา 7) ตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดยะลา 2.3 กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบลูกโซ่ (Snowball sampling)โดยเริ่มจากการสุ่มตัวแทนนักวิชาการการศึกษา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1) นักวิชาการด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2) ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 3) อุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดปัตตานี 4) ตัวแทนสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดชายแดนใต้ 5) ผู้แทนฝ่ายหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ 6) นักวิชาการภาษามลายูกลาง 7) นักวิชาการด้านสื่อความหมายและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 8) นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวฮาลาล และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 1) ปราชญ์ชาวบ้าน 2) ผู้นำชุมชน 3) ศิลปินท้องถิ่น 4) ผู้เฒ่าในชุมชน และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2) นักวิชาการด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (3) ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา(4) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ (5) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระดับยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(6) นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว (7) ตัวแทนครูจากโรงเรียนวัดคูหาภิมุข จำนวน 15 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งหมด 45 คน 2.4 กลุ่มเป้าหมายในการกำหนดรูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบลูกโซ่ (Snowball sampling)โดยเริ่มจากการสุ่มตัวแทนนักวิชาการการศึกษา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 1) นักวิชาการด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2) ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 3) อุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดปัตตานี 4) ตัวแทนสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดชายแดนใต้ 5) ผู้แทนฝ่ายหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ 6) นักวิชาการภาษามลายูกลาง 7) นักวิชาการด้านสื่อความหมายและศิลปะการพูดในที่ชุมชน 8) นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวฮาลาล และกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 1) ปราชญ์ชาวบ้าน 2) ผู้นำชุมชน 3) ศิลปินท้องถิ่น 4) ผู้เฒ่าในชุมชน และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (2) นักวิชาการด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (3) ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา(4) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ (5) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระดับยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(6) นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว (7) ตัวแทนครูจากโรงเรียนวัดคูหาภิมุข จำนวน 15 กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งหมด 45 คน 3 ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีศึกษาในพื้นที่ชุมชน ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา

บรรณานุกรม :
อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร , นิชาวดี ตานีเห็ง , เทิดชาย ช่วยบำรุง . (2561). รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร , นิชาวดี ตานีเห็ง , เทิดชาย ช่วยบำรุง . 2561. "รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา".
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร , นิชาวดี ตานีเห็ง , เทิดชาย ช่วยบำรุง . "รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา."
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561. Print.
อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร , นิชาวดี ตานีเห็ง , เทิดชาย ช่วยบำรุง . รูปแบบการพัฒนานักสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2561.