ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ยุภาพร อานาจ
คำค้น : การก้าจัดมลสาร , ประปาหมู่บ้าน , คุณภาพน้้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วัฒนาชัย มาลัย , นันทพร สุทธิประภา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/297164
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุภาพร อานาจ . (2555). การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ยุภาพร อานาจ . 2555. "การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ยุภาพร อานาจ . "การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2555. Print.
ยุภาพร อานาจ . การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 2555.