ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร
นักวิจัย : ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
คำค้น : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , ผลกระทบจากฝนแล้ง , โรคแมลง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พงศ์ธร เพียรพิทักษ์ , ธนัญชย์ ดำขำ , สมจินต์ วานิชเสถียร , ณรงค์เดช ฮองกูล
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296733
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ . (2557). ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ . 2557. "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ . "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2557. Print.
ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ . ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2557.