ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิจัย : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3
คำค้น : http://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/45/3588
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/45/3588
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทุจริต

บรรณานุกรม :
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 . (2561). รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.).
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 . 2561. "รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.).
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 . "รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), 2561. Print.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 . รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.); 2561.