ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม
นักวิจัย : กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2
คำค้น : http://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/45/3588
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://www.pacc.go.th/index.php/home/view_content/45/3588
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทุจริต

บรรณานุกรม :
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 . (2561). รูปแบบการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.).
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 . 2561. "รูปแบบการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.).
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 . "รูปแบบการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), 2561. Print.
กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 . รูปแบบการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.); 2561.