ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะโลกร้อนกับการผันแปรภูมิอากาศในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะโลกร้อนกับการผันแปรภูมิอากาศในประเทศไทย
นักวิจัย : วนิดา สุขสุวรรณ
คำค้น : กรมอุตุนิยมวิทยา , พยากรณ์อากาศ , ภูมิอากาศ , อุณหภูมิ , สภาวะโลกร้อน
หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://www.tmd.go.th/info/globalwarming_climatechange.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ป?จจุบันทุกประเทศได้ตระหนักถึงภยจากภาวะโลกร?อนทจะส?งผลกระทบต?อ สภาพ ภูมิอากาศที่ผันแปรในแต?ละป? โดยเฉพาะในช่วงระยะ 2 3 ป?ที่ผ?านมา ทุกคนได?ตื่นตัวและ สังเกตว?าภัยพิบัติจากธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น จึงพยายามร?วมมือกันศึกษาและหาวิธีการที่จะลดและบรรเทาผลกระทบของความรุนแรงที่จะเกิดจากการผันแปรภูมิอากาศ เพื่อหาแนวทางเฝ?า ระวังและรับสถานการณ? จากสภาวะโลกร?อนที่กําลังเกิดขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาตินี้คือ การศึกษาวิเคราะห? ถึงปรากฏการณ?เอลนีโญ / ลานีญา ที่จะ ผลต?อความแปรปรวนในบรรยากาศโลก และการใช้แบบจำลองการคาดการณ?ภูมิอากาศ PRECIS (Providing Regional Climates for Impact Studies) ที่ลงสู?ระดับภูมิภาค ทําให?สามารถคาดถึงการผัน แปรสภาพภูมิอากาศประเทศไทยกล?าวคือการผันแปรรายทศวรรษบริเวณประเทศไทย จากผลการคาดการณ?อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย มีพื้นที่ของอากาศร?อนเพิ่มมากขึ้นในแต?ละทศวรรษ ส?วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยจะกลับกัน คือพื้นที่ที่มีอากาศเย็นลดลง สําหรับปริมาณฝนมีแนวโน?มไม?ชัดเจน แต?หาก เปรียบเทียบทศวรรษที่ 2090 (ค.ศ. 2081 2090) กับทศวรรษที่ 2000 (ค.ศ. 1991 2000) ปริมาณฝนจะเพิ่มทางบริเวณภาคใต? โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง และบางพื้นที่ของภาคตะวันออกการผันแปรระดับจังหวัด การคาดการณ?การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ สถานีจากตัวอย?างของสถานีที่ได?นําเสนอในแต?ละภาคของประเทศ จํานวน 24 สถานี ค?าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดเฉลี่ยรายป?มีค่าเพิ่มขึ้นโดยตลอด ส?วนปริมาณฝนมี แนวโน?มไม?ชัดเจน เว?นแต?ทางภาคใต?ทศวรรษสุดท?าย(ค.ศ. 20091-2100)มีแนวโน?ม เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
วนิดา สุขสุวรรณ . (2550). สภาวะโลกร้อนกับการผันแปรภูมิอากาศในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
วนิดา สุขสุวรรณ . 2550. "สภาวะโลกร้อนกับการผันแปรภูมิอากาศในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
วนิดา สุขสุวรรณ . "สภาวะโลกร้อนกับการผันแปรภูมิอากาศในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550. Print.
วนิดา สุขสุวรรณ . สภาวะโลกร้อนกับการผันแปรภูมิอากาศในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา; 2550.