ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์ฝนรายฤดูโดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและฮาร์โมนิค

หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์ฝนรายฤดูโดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและฮาร์โมนิค
นักวิจัย : มันทนา พฤกษะวัน , สุดาพร นิ่มมา
คำค้น : กรมอุตุนิยมวิทยา , พยากรณ์อากาศ , ภูมิอากาศ , อุณหภูมิ
หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : https://www.tmd.go.th/info/sec_listpublication11_n.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพยากรณ์ฝนรายฤดูของประเทศไทย จะทำการคาดหมายและเผยแพร่ราวต้นฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน การศึกษานี้ได้แสดงบางวิธีของการพยากรณ์ปริมาณฝน ของฝนรายฤดูโดยแบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ คือ ต่ำกว่าปกติ ปกติ และสูงกว่าปกติ โดยใช้ข้อมูลฝนของฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายนของสถานีตรวจอากาศ ที่คัดเลือกแล้วจำนวน 38 สถานีทั่วประเทศมาทำการวิเคราะห์ โดยวิธี Predominant Probability และ Harmonic Analysis ผลการพยากรณ์ที่ได้จาก 2 วิธีนี้ร่วมพิจารณากับความแปรปรวนของภูมิอากาศ ที่กระทบไปทั่วโลกในปัจจุบันจะสรุปเป็นการพยากรณ์ฝนในฤดูฝนของแต่ละภาคของประเทศไทย

บรรณานุกรม :
มันทนา พฤกษะวัน , สุดาพร นิ่มมา . (2538). การพยากรณ์ฝนรายฤดูโดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและฮาร์โมนิค.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
มันทนา พฤกษะวัน , สุดาพร นิ่มมา . 2538. "การพยากรณ์ฝนรายฤดูโดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและฮาร์โมนิค".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
มันทนา พฤกษะวัน , สุดาพร นิ่มมา . "การพยากรณ์ฝนรายฤดูโดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและฮาร์โมนิค."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2538. Print.
มันทนา พฤกษะวัน , สุดาพร นิ่มมา . การพยากรณ์ฝนรายฤดูโดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและฮาร์โมนิค. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา; 2538.