ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และสมบัติทางแม่เหล็กของผงสทรอนเทียมไททาเนตเจือด้วยเหล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และสมบัติทางแม่เหล็กของผงสทรอนเทียมไททาเนตเจือด้วยเหล็ก
นักวิจัย : วิเชษฐ์ พลหาญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติทางแม่เหล็กของผง SrFexTi1-xO3 เตรียมโดยวิธีโซล-เจล ซึ่งสามารถเตรียมผงของ SrFexTi1-x O3/PVP (x = 0, 0.025,0.05, 0.075 และ 0.1) ด้วยวิธีโซล-เจล ผงที่ได้นำไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ภายใต้บรรยากาศอาร์กอน เพื่อให้เกิดความเป็นผลึก ผงที่ผ่านการเผาแคลไซน์ถูกนำไปศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและโครงสร้างผลึกโดยเทคนิค SEM, XRD และ TEM และศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของผงโดยเทคนิค VSM จากการศึกษาพบว่าผง SrFexTi1-xO3 หลังจากผ่านการเผาแคลไซน์ในบรรยากาศของอาร์กอนที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มีโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์เพอรอพสไคท์ และพบเฟสปลอมปนที่ไม่สามารถระบุได้ จากการคำนวณขนาดของผลึกของผงที่สังเคราะห์ได้โดยใช้สมการของ Scherrer พบว่าขนาดของผลึกเฉลี่ยอยู่ในช่วง 16.3-35.6 นาโนเมตร และยังพบว่าขนาดของผลึกไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการเจือด้วยเหล็ก จากการศึกษาคุณสมบัติทางแม่เหล็กพบว่าผงของ SrFexTi1-xO3 (x = 0) แสดงพฤติกรรมความเป็นแม่เหล็กแบบเฟอร์โรอ่อนๆ สำหรับผงของ SrFexTi1-xO3 (x = 0.025, 0.05, 0.075 และ 0.1) ที่เจือด้วยเหล็ก พบว่าแสดงพฤติกรรมความเป็นแม่เหล็กแบบเฟอร์โรที่อุณหภูมิห้อง โดยมีค่าแมกนีไตเซชันและค่าแม่เหล็กหักล้างอยู่ในช่วง 0.004–3.783 emu/g และ 102 – 248 Oe ตามลำดับ และพบว่าค่าแม่เหล็กอิ่มตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเหล็กที่เพิ่มขึ้น ค่าความเป็นแม่เหล็กแบบเฟอร์โรที่พบในผง SrFexTi1-xO3 สามารถอธิบายได้บนพื้นฐานของแบบจำลองที่เรียกว่า F-cente

บรรณานุกรม :
วิเชษฐ์ พลหาญ . (2559). การสังเคราะห์และสมบัติทางแม่เหล็กของผงสทรอนเทียมไททาเนตเจือด้วยเหล็ก.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิเชษฐ์ พลหาญ . 2559. "การสังเคราะห์และสมบัติทางแม่เหล็กของผงสทรอนเทียมไททาเนตเจือด้วยเหล็ก".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิเชษฐ์ พลหาญ . "การสังเคราะห์และสมบัติทางแม่เหล็กของผงสทรอนเทียมไททาเนตเจือด้วยเหล็ก."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
วิเชษฐ์ พลหาญ . การสังเคราะห์และสมบัติทางแม่เหล็กของผงสทรอนเทียมไททาเนตเจือด้วยเหล็ก. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.