ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมโภชนาการแบบกึ่งสำเร็จรูปที่มีแอนโธไซยานินสูงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมโภชนาการแบบกึ่งสำเร็จรูปที่มีแอนโธไซยานินสูงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
นักวิจัย : นางสาว มะลิ สโรบล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่เสริมโภชนาการกึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ตัวแปรของการอบแห้งคือ การทำแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ศึกษาเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานิน และคุณสมบัติทางกายภาพด้าน สี ลักษณะเนื้อสัมผัส โครงสร้างระดับจุลภาค และการประเมินทางประสาทสัมผัส ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH สารต้านอนุมลอิสระมาตรฐานใช้ Trolox ซึ่งการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีค่าสูงสุด โครงสร้างระดับจุลภาคของข้าวที่ผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งมีปริมาณการเกิด Gelatinization ที่สมบูรณ์ และรูพรุนมีขนาดใหญ่ คุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่อบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งจะมีค่าความแข็งและค่า ความเหนียวที่สูง การอบแห้งแบบเยือกแข็งให้ผลการทดลองการเปลี่ยนแปลงสีของข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ใกล้เคียงกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการหุงสุกใหม่ ตลอดจนมีแอนโทไซยานินชนิด cyanidin 3 glucoside ในปริมาณสูง ข้าวไรซ์เบอรี่เสริมโภชนาการกึ่งสำเร็จรูปได้รับการยอมรับในระดับปานกลางจากแบบประเมินการทดสอบประสาทสัมผัส

บรรณานุกรม :
นางสาว มะลิ สโรบล . (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมโภชนาการแบบกึ่งสำเร็จรูปที่มีแอนโธไซยานินสูงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นางสาว มะลิ สโรบล . 2559. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมโภชนาการแบบกึ่งสำเร็จรูปที่มีแอนโธไซยานินสูงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นางสาว มะลิ สโรบล . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมโภชนาการแบบกึ่งสำเร็จรูปที่มีแอนโธไซยานินสูงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
นางสาว มะลิ สโรบล . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมโภชนาการแบบกึ่งสำเร็จรูปที่มีแอนโธไซยานินสูงเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.