ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพรีไบโอติกส์จากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการหมักข้าวฮางงอกสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ระดับวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย : นางสาว มะลิ สโรบล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการพัฒนากระบวนการหมักข้าวฮางงอก โดยหลักการที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพรีไบโอติกส์ในรูปแบบโยเกิร์ต เพื่อให้เกิดความหลากหลายในสินค้า และตรงตามความต้องการของตลาดผู้บริโภคตลอดจนสร้างผลิตภัณฑ์ระดับวิสาหกิจชุมชนโดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม รูปแบบโยเกิร์ตที่วิจัยเ็นโยเกิร์ตชนิดคงตัว มีการเติมข้าวฮางงอก และซินไบโอติกในผลิตภัณฑ์อาหารสังเคราะห์ระหว่างกระบวนการผลิตโยเกิร์ตพรีไบโอติกส์โดยงานวิจัยนี้มุ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อได้ถึงโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพที่มาพร้อมกับความสดอร่อย สถิติที่ใช้ในการวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลด้วยวิธี DMRT (Duncan news multiple rangde test) ผลการวิจัยมีดังนี้ได้แนวทางในกระบวนการหมักข้าวฮางงอก โดยหลักการที่ถูกสุขลักษณะเน้นความสะอาด รูปแบบโยเกิร์ตเป็นชนิดคงตัวมีการเติมแต่งสารอาหาร การวิเคราะห์ค่าสีของโยเกิร์ตปรากฎค่าความสว่าง (L) เท่ากับ 79.13 ค่าสีเขียว (a) เท่ากับ -0.46 และค่าสีเหลือง (b) เท่ากับ 54.11 การประเมินทางประสาทสัมผัสอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตในเชิงพาณิชย์

บรรณานุกรม :