ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
นักวิจัย : วุฒิสาร ตันไชย , ถวิลวดี บุรีกุล , นิยม รัฐอมฤต , ธรรมนิตย์ สุมันตกุล , สติธร ธนานิธิโชติ , ปัทมา สูบกำปัง , ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร , เมธัส อนุวัตรอุดม , ณวัฒน์ ศรีปัดถา , ชลัท ประเทืองรัตนา , พนมพัทธ์ สมิตานนท์ , อภิญญา ดิสสะมาน , กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ , โพธิพันธ์ มุขสมบัติ , เออเชนี เมริโอ , ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร , ชมพูนุท ตั้งถาวร , ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ , ประภาพร วัฒนพงศ์ , พัชรา เสริมตระกูล
คำค้น : การเมือง , การปกครอง , สภาผู้แทนราษฎร
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/media/pdf/book/2_ec8031d909953ca6199550c8520bc043.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานวิจัยนี้ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งว่ามิใช่เป็นเพียงเรื่อง ของผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องของการให้คุณค่าและความเชื่อต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่และยังไม่ตกผลึกทางความคิด จึงได้นำเสนอทางออกที่มีทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว ทั้งนี้มิได้มุ่งเน้นเพียงการแก้ไขข้อขัดแย้งในเรื่องปรากฏการณ์การสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน เท่านั้น แต่ได้นำเสนอถึงการปฏิรูปในระยะยาว เพื่อให้สังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่าง หลากหลาย เคารพในคุณค่าของกันและกัน ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์เรามีความแตกต่างขัดแย้งกันได้ แต่ไม่ควรที่จะแตกแยกและใช้ความรุนแรงต่อกัน และสถาปนาสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในเชิงโครงสร้างให้เกิดขึ้นได้ในทุกระดับ

บรรณานุกรม :