ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...

หน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
นักวิจัย : อรทัย ก๊กผล , ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ , ภควัต อัจฉริยปัญญา , อภิวรรณ ซัคเซ็ก , วัชฏา เจือจันท์
คำค้น : การเมือง , การปกครอง , พระราชบัญญัติ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/media/pdf/book/part-1_3ebb5ca35b42ecf2a6977d9ac5d8c9e3.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การมีส่วรร่วมของประชาชนถือเป็นองค์ประกอบสำคัญตามหลักการของการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือ ประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งเป็นหลักการปกครองที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่ออุดช่องว่างการปกครองระบบ ประชาธิปไตยแบบผู้แทน และแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยทางตรงในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกลไกลการให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่หากพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันนับตั้งแต่การกระจายอำนาจทศวรรษที่ผ่านมากลับพบว่าประชาชนใช้สิทธิตามกลไกที่รัฐธรรมนูญได้ให้ไว้อย่างจำกัด

บรรณานุกรม :
อรทัย ก๊กผล , ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ , ภควัต อัจฉริยปัญญา , อภิวรรณ ซัคเซ็ก , วัชฏา เจือจันท์ . (2552). การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
อรทัย ก๊กผล , ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ , ภควัต อัจฉริยปัญญา , อภิวรรณ ซัคเซ็ก , วัชฏา เจือจันท์ . 2552. "การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
อรทัย ก๊กผล , ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ , ภควัต อัจฉริยปัญญา , อภิวรรณ ซัคเซ็ก , วัชฏา เจือจันท์ . "การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2552. Print.
อรทัย ก๊กผล , ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ , ภควัต อัจฉริยปัญญา , อภิวรรณ ซัคเซ็ก , วัชฏา เจือจันท์ . การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า; 2552.