ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นักวิจัย : วุฒิสาร ตันไชย , อรทัย ก๊กผล , ศิกานต์ อิสสระชัยยศ , วิลาวัณย์ หงษ์นคร , อภิวรรณ ซักเซ็ค , พิชิตชัย กิ่งพวง , เอกวีร์ มีสุข , สุเชาว์ ชยมชัย
คำค้น : การเมือง , การปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M10_459.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลการศึกษาในรายงานการศึกษาวิจัยนี้ได้แบ่งแนวทางที่จำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนารายได้ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่หนึ่ง ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึง และยึดหลักผลประโยชน์สาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ แนวทางที่สอง ข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย คือ การตรากฎหมายที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานบริการสาธารณะแบบสมเหตุสมผล ยืดหยุ่น มีความทันสมัย สร้างความชัดเจนในข้อกฎหมายและสามารถปฏิบัติได้จริง ที่สำคัญต้องลดข้อจำกัดเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานมากขึ้น แนวทางที่สาม ข้อเสนอแนะเชิงสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การเตรียมความพร้อม ของระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของ บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาแหล่งรายได้ดังกล่าว

บรรณานุกรม :
วุฒิสาร ตันไชย , อรทัย ก๊กผล , ศิกานต์ อิสสระชัยยศ , วิลาวัณย์ หงษ์นคร , อภิวรรณ ซักเซ็ค , พิชิตชัย กิ่งพวง , เอกวีร์ มีสุข , สุเชาว์ ชยมชัย . (2558). ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
วุฒิสาร ตันไชย , อรทัย ก๊กผล , ศิกานต์ อิสสระชัยยศ , วิลาวัณย์ หงษ์นคร , อภิวรรณ ซักเซ็ค , พิชิตชัย กิ่งพวง , เอกวีร์ มีสุข , สุเชาว์ ชยมชัย . 2558. "ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
วุฒิสาร ตันไชย , อรทัย ก๊กผล , ศิกานต์ อิสสระชัยยศ , วิลาวัณย์ หงษ์นคร , อภิวรรณ ซักเซ็ค , พิชิตชัย กิ่งพวง , เอกวีร์ มีสุข , สุเชาว์ ชยมชัย . "ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. Print.
วุฒิสาร ตันไชย , อรทัย ก๊กผล , ศิกานต์ อิสสระชัยยศ , วิลาวัณย์ หงษ์นคร , อภิวรรณ ซักเซ็ค , พิชิตชัย กิ่งพวง , เอกวีร์ มีสุข , สุเชาว์ ชยมชัย . ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า; 2558.