ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย
นักวิจัย : วุฒิสาร ตันไชย
คำค้น : การเมือง , การปกครอง , การกระจายอำนาจ
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/media/pdf/research/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9F_2_f438dc7ff413738d46107b352c0c1610.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นความพยายามในเบื้องต้นของผู้เขียน ที่มีเป้าหมาย เพื่อทดลองเสนอการศึกษาเพื่อกำหนดตัวชี้วัดไว้ใช้สำหรับ ติดตามและประเมินผล ของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ท้องถิ่นของไทย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการการศึกษาออกเป็นสี่ส่วนได้แก่ การศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ (Decentralization) การบริหารปกครองท้องถิ่น (Local Governance) และประชาธิปไตย ท้องถิ่น (Local Democracy) การศึกษาสถานการณ์การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย การทบทวนวรรณกรรมและศึกษาตัวชี้วัดของการกระจายอำนาจและประชาธิปไตยท้องถิ่น ทั้งจากประสบการณ์ของประเทศไทยและของต่างประเทศ การออกแบบตัวชี้วัดประเมินผลการกระจายอำนาจและประชาธิปไตยท้องถิ่น

บรรณานุกรม :
วุฒิสาร ตันไชย . (2557). การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
วุฒิสาร ตันไชย . 2557. "การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า.
วุฒิสาร ตันไชย . "การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2557. Print.
วุฒิสาร ตันไชย . การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า; 2557.