ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
นักวิจัย : ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ
คำค้น : นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ , ศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จุรีวรรณ จันพลา , ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา , สัมพันธ์ สุกใส , วาสนา มะลินิน
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/286533
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ . (2558). การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ . 2558. "การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ . "การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558. Print.
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ . การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2558.