ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยสำรวจ Peace Survey
นักวิจัย : ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ , ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ , จุฬารัตน์ ดำ รงวิถีธรรม , ดร.ตายูดิน อุสมาน , นิวดี สาหีม , ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ , ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ , ดร.มะนะพียะ เมาตี , มูฮัมหมัดนาเซร์ หะบาแย , มูฮำ มัดอายุบ ปาทาน , ผศ.ดร. เมตตา กูนิง , เมธัส อนุวัตรอุดม , รอบียะ เจ๊ะเลาะ , รอมฎอน ปันจอร์ , เรืองรวี พิชัยกุลเกตุผล , ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล , รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ , ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี , สุวรา แก้วนุ้ย , สุรชัย ไวยวรรณจิตร , อับดุลการิม อัสมะแอ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://www.kpi.ac.th/media/pdf/book/peace_survey_-_2_43612719b958342addb74be6b8eb84bc.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลสำรวจความคิดเห็นฯ ฉบับนี้ทำให้มีหนังสือสั่งการที่ มท.0211.4/ว 2687 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ลงนามโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย และบันทึกข้อความที่ มท.0211.4/ว.2688 ระบุว่า กระทรวงมหาไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้นำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่

บรรณานุกรม :