ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม และแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย

หน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม และแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย
นักวิจัย : ปริญญา นุตาลัย
คำค้น : นโยบายแผน , การบริหารงานด้านวิจัย , พัฒนากฎหมาย , ศาลยุติธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทงานวิจัยของศาลยุติธรรมและแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ จัดทำระเบียบที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย และจัดทำคู่มือในการบริหารงานวิจัย ตลอดจนเสนอแนะการจัดทำโครงสร้างของสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจ วิจัยและพัฒนาศาลยุติธรรม ซึ่งครอบคลุมในทุกระบบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาฐานข้อมูลและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็นแกนหลักในด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับความยุติธรรมและงานตุลาการของชาติ แนวทางการพัฒนาสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ได้แก่ 1) สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ควรกำหนดเป้าหมายที่จะเป็นแกนหลักในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการยุติธรรมและงานตุลาการ ของชาติ โดยจะเป็นแหล่งรวบรวม ผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตุลาการของชาติ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในภารกิจวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ 2 แนวทางได้แก่ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 2) งบประมาณของสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ควรที่จะเปิดโอกาสให้มีได้หลากหลายช่องทาง 3) งบประมาณที่ได้จากภาครัฐนั้นควรเป็นในลักษณะของงบเงินอุดหนุน เนื่องจาก มีความคล่องตัวในการจัดทำโครงการวิจัยภายในศาลยุติธรรม 4) สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ควรจะยกฐานะขึ้นเป็นองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเชิงนโยบายจากศาลยุติธรรม 5) สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จะต้องกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือคู่มือต่าง ๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแลการวิจัยและการบริหารการวิจัยอย่างเป็นระบบ 6) สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ร่วมกับคณะที่ปรึกษาได้กำหนดแผนแม่บทงานวิจัยและพัฒนาของสถานบันฯ ขึ้น โดยมีผลผลิตขึ้นจำนวน 3 ผลผลิต ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 7) ผู้บริหารระดับสูงของศาลยุติธรรม บริหารสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ และคณะที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมกันกำหนดกรอบแผนปฏิบัติราชการออกเป็น 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านศาลยุติธรรม 2) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากการวิจัยของศาลยุติธรรม 3) การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารการวิจัย 4) การบริหารจัดการสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์

บรรณานุกรม :
ปริญญา นุตาลัย . (2550). นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม และแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
ปริญญา นุตาลัย . 2550. "นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม และแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ .
ปริญญา นุตาลัย . "นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม และแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ , 2550. Print.
ปริญญา นุตาลัย . นโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนากฎหมายและการศาลยุติธรรม และแนวทางในการบริหารงานด้านการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ; 2550.