ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตซุปสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดจากกากชีวมวลเหลือทิ้งของการสกัดซี-ไฟโคไซยานิน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตซุปสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดจากกากชีวมวลเหลือทิ้งของการสกัดซี-ไฟโคไซยานิน
นักวิจัย : มณชัย เดชสังกรานนท์
คำค้น : สาหร่ายสไปรูลิน่า มวลชีวภาพ ซุปสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดเข้มข้น ซุปสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดพร้อมดื่ม โปรตีน ทะกุจิ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

13.1 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าภายใต้การเพาะเลี้ยงแบบโฟโตออโตทรอฟระดับบ่อเปิดรางคู่เพื่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานิน 13.1.1 การเตรียมกล้าเชื้อสาหร่าย 13.1.1.1 การเตรียมกล้าเชื้อสาหร่ายขั้นที่ 1 นำสาหร่ายสไปรูลิน่าจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาด 200 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอาหารเหลว Zarrouk´smedium ที่ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นเท่ากับ 9.0 ปริมาตร 150 มิลลิลิตร (คำนวณความเข้มข้นเริ่มต้นของสาหร่ายด้วยค่าความขุ่นที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร (OD560) ให้ได้เท่ากับ 0.2) จากนั้นนำไปเพาะเลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงที่ควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 30°C ความเข้มแสง 15 กิโลลักซ์ โดยให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน โดยให้แสงสว่างด้วยหลอดฟลูออเรสเซนส์ชนิดแสงขาวนวล (แต่ละหลอดมีกำลังและค่าความเข้มแสงเท่ากับ 36 วัตต์ และ 90-93 ลูเมนต่อวัตต์ ตามลำดับ) และให้อากาศที่มีส่วนผสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1-2 % โดยปริมาตรของอากาศเป็นแหล่งคาร์บอ

บรรณานุกรม :
มณชัย เดชสังกรานนท์ . (2557). การผลิตซุปสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดจากกากชีวมวลเหลือทิ้งของการสกัดซี-ไฟโคไซยานิน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . 2557. "การผลิตซุปสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดจากกากชีวมวลเหลือทิ้งของการสกัดซี-ไฟโคไซยานิน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . "การผลิตซุปสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดจากกากชีวมวลเหลือทิ้งของการสกัดซี-ไฟโคไซยานิน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2557. Print.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . การผลิตซุปสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดจากกากชีวมวลเหลือทิ้งของการสกัดซี-ไฟโคไซยานิน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2557.