ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตผงสีซี-ไฟโคไซยานินและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตผงสีซี-ไฟโคไซยานินและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
นักวิจัย : มณชัย เดชสังกรานนท์
คำค้น : สไปรูลิน่า โพโตออโตทรอฟ ซี-ไฟโคไซยานิน ผงสีธรรมชาติ Spirulina sp. Photoautotrophic C-Phycocyanin Natural Color Powder
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

13.1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าภายใต้การเพาะเลี้ยงแบบโพโตออโตทรอฟระดับหลอดทดสอบเพื่อการผลิตซี-ไฟโคไซยานินด้วยการออกแบบการทดลองโดยวิธีทะกุจิ 13.1.1 การเตรียมกล้าเชื้อสาหร่าย นำสาหร่าย Spirulina maxima IFRPD 1183 และ S. platensis IFRPD 1208 จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาด 200 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอาหารเหลว Zarrouk?s mediumที่ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นเท่ากับ 9.0 ปริมาตร 150 มิลลิลิตร (คำนวณความเข้มข้นเริ่มต้นของสาหร่ายด้วยค่าความขุ่นที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร (OD560) ให้ได้เท่ากับ 0.2) จากนั้นนำไปเพาะเลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงที่ควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 30 ?C ความเข้มแสง 15 กิโลลักซ์ โดยให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน มีคาร์บอนไดออกไซด์ 1-2 % โดยปริมาตรของอากาศเป็นแหล่งคาร์บอน เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 วัน เมื่อครบกำหนดนำกล้าเชื้อไปใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 13.1.2 การออกแบบชุดการทดลองด้วยวิธีทะกุจิ ออกแบบการทดลองด้วยวิธี

บรรณานุกรม :
มณชัย เดชสังกรานนท์ . (2556). การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตผงสีซี-ไฟโคไซยานินและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . 2556. "การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตผงสีซี-ไฟโคไซยานินและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . "การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตผงสีซี-ไฟโคไซยานินและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2556. Print.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสไปรูลิน่าเพื่อการผลิตผงสีซี-ไฟโคไซยานินและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2556.