ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขนานอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายแรงดันดับอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำสองความถี่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขนานอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายแรงดันดับอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำสองความถี่
นักวิจัย : สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้นำเสนอดีซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ที่มีแรงดันด้านออกเป็นไซน์ร่วมกับวงจรพุชพูล คอนเวอร์เตอร์แบบแอลซีแอลเรโซแนนซ์สำหรับแบตเตอรี่ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ มาทำการยกระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นด้วยวงจรพุชพูลคอนเวอร์เตอร์ เพื่อทำการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่ได้จะผ่านวงจรกรองความถี่ ทำให้รูปคลื่นแรงดันด้านออกเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นไซน์ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ในส่วนวงจรขับเกตที่ควบคุมการทำงานของวงจรอินเวอร์เตอร์ นั้นถูกควบคุมการทำงานด้วยชุดสร้างสัญญาณพัลส์แบบไซน์พัลส์วิดท์มอดูเลชั่น โดยใช้ PIC30F2010 เป็นตัวสร้างสัญญาณ ผลการทดลองสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าด้านออกได้ 181.40 วัตต์ โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้ากระสลับรูปคลื่นไซน์ด้านออก 207.52 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.874 แอมป์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์

บรรณานุกรม :
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . (2558). การขนานอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายแรงดันดับอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำสองความถี่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . 2558. "การขนานอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายแรงดันดับอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำสองความถี่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . "การขนานอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายแรงดันดับอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำสองความถี่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . การขนานอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายแรงดันดับอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำสองความถี่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.