ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของโรงพยาบาลชุมชน

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของโรงพยาบาลชุมชน
นักวิจัย : มาลี คำคง , สิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ
คำค้น : หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน , การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน , โรงพยาบาลชุมชนน
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/documents/2560/06in2560.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome--ACS) เป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะบ่งชี้ถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยางรุนแรงและเฉียบพลัน ระยะเวลาการอุดตันที่นานขึ่้นจะเพิ่มพื้นที่การตายของกล้ามเนื้อหัวใจส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นผู้ป่วยจึงต้องได้รับการดูแลรักษาอยางรวดเร็วโดยการเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชุมชนที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ผู้เขียนจึงนำเสนอระบบการดูแลรักษาเพื่อให้ผู้อ่านนำไปพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพดังนี้ (1) กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล (2) พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอยางไร้รอยต่่อตั้งแต่ระยะก่อนถึงโรงพยาบาลและระยะในโรงพยาบาล ได้แก่ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสู่การปฏิบัติจริงอยางเป็ นรูปธรรมโดยดัดแปลงแนวทางการดูแลรักษาเป็นแบบบันทึกก่่สำเร็จรูปพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพให้สามารถประเมินสภาพและดูแลขั้นต้นได้อยางถูกต้องรวดเร็วกหนดข้อบ่งชี้การตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจ กำหนดแนวทางการรายงานแพทย์โดยใช้หลัก SBAR จัดหาเครื่องมือในการประเมินสภาพและดูแลรักษาผู้ป่วยให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนการดูแลรักษา ปรับปรุงระบบการส่งต่อผู้ป่วย ให้รวดเร็วและปลอดภัย และจัดระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และ (3) พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อค้นหา กลุ่มเสี่ยงและดำเนินการป้องกันั

บรรณานุกรม :
มาลี คำคง , สิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ . (2560). การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของโรงพยาบาลชุมชน.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
มาลี คำคง , สิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ . 2560. "การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของโรงพยาบาลชุมชน".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
มาลี คำคง , สิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ . "การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของโรงพยาบาลชุมชน."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2560. Print.
มาลี คำคง , สิริลักษณ์ อุ่ยเจริญ . การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของโรงพยาบาลชุมชน. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2560.