ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย
นักวิจัย : รัตติกร เหมือนนาดอน
คำค้น : สัมพันธภาพ , นักศึกษาพยาบาล , ผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/images/documents/23in2555.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดกับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในด้านความคิดอารมณ์และพฤติกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญในการพยาบาลจิตเวชเพราะสัมพันธภาพที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาตนเองและปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลและผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิตในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์จังหวัดขอนแก่นการศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีผู้เข้าร่วมวิจัยได้แก่นักศึกษาพยาบาลจำนวน 12 คน และผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต จำนวน 12 คน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคมพ.ศ. 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาล การสังเกตการณ์การสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและผู้ป่วยและการตรวจสอบรายงานของนักศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฏีฐานราก(Grounded Theory) ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจกับผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพโดยมีการใช้เทคนิคต่างๆได้แก่ความสม่ำเสมอในการสร้าง สัมพันธภาพการส่งเสริมความมีคุณค่าแก่ผู้ป่วยการเสนอตนเองในการช่วยเหลือการเก็บรักษาความลับของผู้ป่วยและการแสดงความอดทนต่อการสร้างสัมพันธภาพ นักศึกษาสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพในรูปแบบเชิงวิชาชีพโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายได้แก่การให้ความเคารพแก่ผู้ป่วยการเลือกใช้ภาษาและคำพูดที่เหมาะสมการไม่เคร่งครัดกับผู้ป่วยและการใช้การสัมผัสเพื่อส่งเสริมความเป็นวิชาชีพความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถที่จะใช้เป็นแนวทางแก่อาจารย์พยาบาลและพยาบาลในการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่มีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลและผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิตภายใต้บริบทของสังคมไทย

บรรณานุกรม :
รัตติกร เหมือนนาดอน . (2555). การสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
รัตติกร เหมือนนาดอน . 2555. "การสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
รัตติกร เหมือนนาดอน . "การสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2555. Print.
รัตติกร เหมือนนาดอน . การสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2555.