ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
นักวิจัย : สิริอร ข้อยุ่น , ภาสินี โทอินทร์ , วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล
คำค้น : Advisor System , Advisors , Nursing Students
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://110.164.51.229/research/attachments/095_10%20in%202555.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีปีการศึกษา2553จำนวน 226คน และอาจารย์พยาบาลจำนวน 45 คน ที่ได้จากการเลือกแบบใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเครื่องมือวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาพยาบาลการปฏิบัติในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาและ2) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา การตอบใช้มาตรประมาณค่า5 ระดับความเที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.94 และ 0.92 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการปฏิบัติในการเข้าพบอาจารย์ ที่ปรึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักศึกษามีความคาดหวังต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรวมและทุกด้านอยู่ใน ระดับมาก มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) อาจารย์ที่ปรึกษามีความคิดเห็นต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในรายด้านพบว่ามี 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางมี1ด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านความพร้อมของเครื่องมือและข้อมูล4)อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาพยาบาลมความคิดเห็นต่อปัญหาที่พบในระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคือเวลาที่ไม่ตรงกันของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษามีข้อจำกัดด้านเวลาในการเข้าพบนักศึกษาและอาจารย์มีภาระงานมาก

บรรณานุกรม :
สิริอร ข้อยุ่น , ภาสินี โทอินทร์ , วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล . (2555). ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
สิริอร ข้อยุ่น , ภาสินี โทอินทร์ , วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล . 2555. "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี".
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี.
สิริอร ข้อยุ่น , ภาสินี โทอินทร์ , วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล . "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี."
    อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, 2555. Print.
สิริอร ข้อยุ่น , ภาสินี โทอินทร์ , วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกูล . ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี. อุดรธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี; 2555.