ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของประชาชนต่อรายการข่าวภาคภาษามลายู ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ส่วนแยกยะลา : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยะลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของประชาชนต่อรายการข่าวภาคภาษามลายู ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ส่วนแยกยะลา : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยะลา
นักวิจัย : นิชาวดี ตานีเห็ง
คำค้น : รายการข่าว , รายการโทรทัศน์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/126180
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิชาวดี ตานีเห็ง . (2545). ความคิดเห็นของประชาชนต่อรายการข่าวภาคภาษามลายู ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ส่วนแยกยะลา : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยะลา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
นิชาวดี ตานีเห็ง . 2545. "ความคิดเห็นของประชาชนต่อรายการข่าวภาคภาษามลายู ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ส่วนแยกยะลา : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยะลา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
นิชาวดี ตานีเห็ง . "ความคิดเห็นของประชาชนต่อรายการข่าวภาคภาษามลายู ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ส่วนแยกยะลา : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยะลา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print.
นิชาวดี ตานีเห็ง . ความคิดเห็นของประชาชนต่อรายการข่าวภาคภาษามลายู ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ส่วนแยกยะลา : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดยะลา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2545.