ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นักวิจัย : กมลินทร์ พินิจภูวดล , โชติกา วิทยาวรากุล , ปภาวดี ธโนดมเดช , ชื่นสุมน นิวาทวงษ์ , ศิริพร เอี่ยมธงชัย , ปัทมาภัณฑ์ ทองมาก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20170626114904.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องด้วยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการพิจารณาและให้ความเห็นชอบความตกลงและสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีโดยเฉพาะพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในฐานะรัฐสมาชิก ดังนั้นศูนย์ประชาคมอาเซียนภายใต้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงเห็นความสำคัญของศึกษาวิจัยด้านกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อรองรับการทำงานด้านประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกฎหมายไทยกับกฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือทำให้กฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกัน (Legal harmonization) อันเป็นการส่งเสริมการทำงานของประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย งานวิจัยชิ้นนี้ได้สำรวจประเด็นสำคัญของประชาคมอาเซียนที่มีความเชื่อมโยงกับทั้งสามเสาประชาคม และได้เลือกศึกษาการคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เนื่องด้วยประชาคมอาเซียนมีสัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงถึง ๑๙๙ ล้านคน และตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสขยายตัวสูง ตลอดจนประชาคมอาเซียนมีแผนส่งเสริมกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผนแม่บทไอซีที ๒๐๒๐ (ASEAN ICT Masterplan 2020) และกรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN Framework Agreement) ดังนั้นการทำให้กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้ในระยะยาวจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค การศึกษาการบูรณาการทางกฎหมายหรือการทำให้กฎหมายสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน (Legal harmonization) ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงมีความสำคัญและสอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียน ๒๕๖๘ (ASEAN 2025 : Forcing Ahead Together) ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกรอบทางกฎหมายร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในกาคุ้มครองผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
กมลินทร์ พินิจภูวดล , โชติกา วิทยาวรากุล , ปภาวดี ธโนดมเดช , ชื่นสุมน นิวาทวงษ์ , ศิริพร เอี่ยมธงชัย , ปัทมาภัณฑ์ ทองมาก . (2559). การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
กมลินทร์ พินิจภูวดล , โชติกา วิทยาวรากุล , ปภาวดี ธโนดมเดช , ชื่นสุมน นิวาทวงษ์ , ศิริพร เอี่ยมธงชัย , ปัทมาภัณฑ์ ทองมาก . 2559. "การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
กมลินทร์ พินิจภูวดล , โชติกา วิทยาวรากุล , ปภาวดี ธโนดมเดช , ชื่นสุมน นิวาทวงษ์ , ศิริพร เอี่ยมธงชัย , ปัทมาภัณฑ์ ทองมาก . "การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559. Print.
กมลินทร์ พินิจภูวดล , โชติกา วิทยาวรากุล , ปภาวดี ธโนดมเดช , ชื่นสุมน นิวาทวงษ์ , ศิริพร เอี่ยมธงชัย , ปัทมาภัณฑ์ ทองมาก . การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร; 2559.