ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน
นักวิจัย : ปวริศร เลิศธรรมเทวี , วรรณิวภา พัวศิริ , วิภาวี รุ่งวณิชชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20171213202438.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาพบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) เป็นรูปแบบของการพัฒนาเขตทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง และอาเซียนได้ให้ความสำคัญและกล่าวไว้ในตราสารของอาเซียนภายใต้ ASEAN Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration (2016) โดยได้กำหนด เป็นกรอบยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ 5 ด้าน กล่าวคือ (1) เรื่องการสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนของสมาชิก (2) การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันภาครัฐ (3) การแบ่งส่วนความรับผิดชอบและสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก (4) การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และ (5) การเพิ่มความร่วมมือเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างสมาชิก ยุทธศาสตร์ทั้งห้าประการของอาเซียนเป็นตัวกำหนดกรอบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสำหรับประเทศไทย มีแผนพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเด่นชัดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง แผนดังกล่าวเกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ของอาเซียนที่แสดงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการบูรณาการเอาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่ในแผนดำเนินการ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีมาตรการส่งเสริมทางการค้าต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ มาตรการจูงใจทางภาษี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กล่าวถึงประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขาดกฎหมายแม่บทที่กำกับดูแลประเด็นดังกล่าวย่อมส่งผลต่อความชัดเจนและสภาพบังคับในการแปลงแผนดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐฏิจพิเศษลงสู่ภาคปฏิบัติ อีกทั้งประเด็นเรื่ององค์กรกำกับดูแลและบังคับใช้ให้นโยบายบังเกิดผลในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัด กล่าวคือ ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรกลางที่จะทำหน้าที่ทั้งกำหนดนโยบายและตรวจสอบผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นระบบ นโยบายว่าด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายในภาพรวม โดยมีหน่วยงานฝ่ายบริหารอื่น ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และกระทรวงอื่นเกี่ยวข้องในประเด็นรายละเอียดปลีกย่อย อาทิ การปรับใช้หรือการกำหนดมาตรการส่งเสริมทางการค้า ฉะนั้นภาพรวมเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย นโยบายและการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยยังขาดกฎหมายหลักและองค์กรกลางที่จะทำหน้าที่กำหนดทิศทางและวางกรอบการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนที่จะตอบยุทธศาสตร์ในข้อที่ 2 ถึง 5

บรรณานุกรม :
ปวริศร เลิศธรรมเทวี , วรรณิวภา พัวศิริ , วิภาวี รุ่งวณิชชา . (2560). การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ปวริศร เลิศธรรมเทวี , วรรณิวภา พัวศิริ , วิภาวี รุ่งวณิชชา . 2560. "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ปวริศร เลิศธรรมเทวี , วรรณิวภา พัวศิริ , วิภาวี รุ่งวณิชชา . "การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560. Print.
ปวริศร เลิศธรรมเทวี , วรรณิวภา พัวศิริ , วิภาวี รุ่งวณิชชา . การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร; 2560.