ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาดอาเซียน ASEAN E commerce

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาดอาเซียน ASEAN E commerce
นักวิจัย : ภาณุชาติ บุญยเกียรติ , จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ , ศักดิ์พล เจือศรีกุล , ฐะปะนี มะลิช้อน , มนสิชา แดงรัศมีโสภณ , วิไล สุขสมยุติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://e-library.itd.or.th/viewer/144491447
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์แผนแม่บทไอซีที 2015 (ASEAN Masterplan 2015) วิเคราะห์ข้อมูลตลาด E-Commerce ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน วิเคราะห์โอกาส ความท้าทายและหาลู่ทางเข้าสู่ตลาดอาเซียน E-Commerce สำหรับ SMEs ไทย อย่างน้อย 2 ประเทศ นำเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก เสนอแนะนโยบายต่อภาครัฐขอไทย และนำองค์ความรู้จากผลการศึกษามาประกอบการฝึกอบรม วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสำรวจภาคสนามการเก็บข้อมูลทั้งในประเทศไทย (กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต) และต่างประเทศ (มาเลเซียและเวียดนาม) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าแผนแม่บทไอซีที 2015 (ASEAN Masterplan 2015) มีเป้าหมายให้การพัฒนา ICT เป็นเครื่องมือในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางด้าน ICT แห่งหนึ่งของโลก และใช้ ICT ช่วยส่งเสริมการรวมตัวกันของอาเซียน ขณะนี้อาเซียนอยู่ในแผนแม่บทไอซีที 2020 (ASEAN Masterplan 2020) ฉบับที่ 2 ปี 2016-2020 ที่มุ่งเน้นด้านการพาณิชย์มากขึ้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาตลาดดิจิทัลและชุมชนออนไลน์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ผลการศึกษาตลาดอาเซียน E-Commerce พบว่าสิงคโปร์เป็นผู้นำด้าน E-Commerce ทั้งในด้านมูลค่าดัชนีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ความพร้อมทางกฎหมาย การสนับสนุนจากรัฐบาล ค่าดัชนีค่าเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ต และความสามารถในด้านโลจิสติกส์มีค่าคะแนนในระดับสูงสุด ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่คุ้นเคยกับการซื้อสินค้า สำหรับประเทศไทยมาเลเซีย และฟิลิปินส์ อยู่ในกลุ่มระดับที่ 2 ประเทศที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยควรทำธุรกิจ 2 ประเทศ คือมาเลเซีย และเวียดนาม สินค้าที่มีศักยภาพแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มธุรกิจบริการ อาทิ ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจจองตั๋วการแสดง โรงพยาบาล การทำศัลยกรรมความงาม 2) กลุ่มสินค้า 7 กลุ่มคือ อาหารแปรรูปฮาลาล เสื้อผ้าและเครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประดับยนต์ ผลไม้สดและผลไม้แปรรูป สมุนไพรและอาหารเสริม อัญมณีและเครื่องประดับ และธุรกิจ Digital Content ผลการศึกษานี้ได้นำเสนอแพลตฟอร์ม 8 วิธี ในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดอาเซียน มีการนำเสนอกรณีศึกษาบริษัทที่ทำธุรกิจ E-Commerce ที่มีคุณลักษณะโดดเด่น ประสบความสำเร็จในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาลต่อภาครัฐของไทย คือ การสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลกลางภาครัฐภาคเอกชนด้าน E-Commerce การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งเสนอแนะให้ ผู้ประกอบการ SMEs ยกระดับมาตรฐานสินค้า บริการสู่ระดับชาติหรือระดับสากล แนวทางการพัฒนาความร่วมมือ เสนอแนะให้กาจัดทำความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย - มาเลเซียและไทย - เวียดนาม เพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์ E-Commerce ระหว่างประเทศ

บรรณานุกรม :
ภาณุชาติ บุญยเกียรติ , จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ , ศักดิ์พล เจือศรีกุล , ฐะปะนี มะลิช้อน , มนสิชา แดงรัศมีโสภณ , วิไล สุขสมยุติ . (2560). การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาดอาเซียน ASEAN E commerce.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ภาณุชาติ บุญยเกียรติ , จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ , ศักดิ์พล เจือศรีกุล , ฐะปะนี มะลิช้อน , มนสิชา แดงรัศมีโสภณ , วิไล สุขสมยุติ . 2560. "การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาดอาเซียน ASEAN E commerce".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ภาณุชาติ บุญยเกียรติ , จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ , ศักดิ์พล เจือศรีกุล , ฐะปะนี มะลิช้อน , มนสิชา แดงรัศมีโสภณ , วิไล สุขสมยุติ . "การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาดอาเซียน ASEAN E commerce."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560. Print.
ภาณุชาติ บุญยเกียรติ , จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ , ศักดิ์พล เจือศรีกุล , ฐะปะนี มะลิช้อน , มนสิชา แดงรัศมีโสภณ , วิไล สุขสมยุติ . การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาดอาเซียน ASEAN E commerce. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร; 2560.