ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E commerce

หน่วยงาน สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E commerce
นักวิจัย : พงษ์ธร วราศัย , วินัย หอมสมบัติ , Hsin-l Ko CPA , ศุพฤติ ถาวรยุติการต์ , นรา แป้นประหยัด
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://e-library.itd.or.th/viewer/144491448?page=1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตลาด E-commerce จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพและการเติบโตสูง เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการค้าสินค้าและบริการ การศึกษาวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ รูปแบบและแนวโน้มตลาด E-commerce จีน ทั้งการค้าสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ E-commerce จีน 2) เสนอแนะกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการแสวงหาโอกาสและประโยชน์จาก E-commerce และ 3) เสนอแนะมาตรการและกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ตลาด E-commerce จีน จากการศึกษาพบว่า หมวดสินค้าของไทยที่มีศักยภาพสำหรับตลาดผู้บริโภคชาวจีน ประกอบด้วย สามหมวดคือ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และหมวดบริการ โดยช่องทางทางการตลาดในการเข้าสู่ผู้บริโภคชาวจีนหรือบริษัทจีนผ่านตลาด E-commerce จีนที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมคือ ผ่านทาง Platform ของ Thaitrade.com หรือ Alibaba.com หรือ Platform ที่เป็นที่นิยมของชาวจีน อาทิเช่น jd.com, sfbest.com, vip.com, fruitday.com, และ meituan.com เป็นต้น ปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการเข้าสู่ตลาดคือ 1) ผู้ประกอบการต้องมีความมุ่งมั่นโดยแท้จริงที่จะแสวงหาประโยชน์จากการมี E-commerce จีนและลงมือทำ 2) ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในการสากลและต้องกับรสนิยมของผู้บริโภคชาวจีน 3) ผู้ประกอบการต้องระบุกลุ่มสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้ชัดเจน 4) ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการร่วมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองทางธุรกิจ สำหรับในส่วนของภาครัฐ การเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานสากล และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาด E-commerce อย่างต่อเนื่อง เป็นสามประเด็นหลักที่ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนและมาตรการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

บรรณานุกรม :
พงษ์ธร วราศัย , วินัย หอมสมบัติ , Hsin-l Ko CPA , ศุพฤติ ถาวรยุติการต์ , นรา แป้นประหยัด . (2560). การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E commerce.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พงษ์ธร วราศัย , วินัย หอมสมบัติ , Hsin-l Ko CPA , ศุพฤติ ถาวรยุติการต์ , นรา แป้นประหยัด . 2560. "การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E commerce".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พงษ์ธร วราศัย , วินัย หอมสมบัติ , Hsin-l Ko CPA , ศุพฤติ ถาวรยุติการต์ , นรา แป้นประหยัด . "การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E commerce."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560. Print.
พงษ์ธร วราศัย , วินัย หอมสมบัติ , Hsin-l Ko CPA , ศุพฤติ ถาวรยุติการต์ , นรา แป้นประหยัด . การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E commerce. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร; 2560.