ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต : การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต : การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช , ธีระ สุธีวรางกูร , ปิยบุตร แสงกนกกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้จะใช้แนวทางการวิจัยในเชิงเอกสาร (documentary research) โดยจะศึกษา เอกสารภาษาอังกฤษ เช่น ตำรา บทความ ตราสารระหว่างประเทศต่าง ๆ (international instruments)7 รวมทั้งคำตัดสินของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในส่วน ที่เกี่ยวกับสิทธิอุทธรณ์ของจำเลยในคดีอาญาตามมาตรา 14 (5) ของกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช , ธีระ สุธีวรางกูร , ปิยบุตร แสงกนกกุล . (2555). บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต : การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช , ธีระ สุธีวรางกูร , ปิยบุตร แสงกนกกุล . 2555. "บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต : การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช , ธีระ สุธีวรางกูร , ปิยบุตร แสงกนกกุล . "บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต : การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2555. Print.
ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช , ธีระ สุธีวรางกูร , ปิยบุตร แสงกนกกุล . บทบาทของฝ่ายตุลาการในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต : การศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2555.