ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย
นักวิจัย : เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , อรอร ภู่เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1) ศึกษาและเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรการสากลขององค์กรระหว่างประเทศและประเทศกรณีศึกษา โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสถิติต่างๆ จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ปฏิบัติการทางด้านการต่อต้านการทุจริต จากองค์กรภาคประชาสังคม และจากนักวิชาการผู้มีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศที่เป็นกรณีศึกษาของมาตรการสากล 2) การวิจัยเอกสาร เช่น ตารา ผลการศึกษาที่ผ่านมา นโยบาย เงื่อนไขข้อตกลง แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แผน เอกสารราชการ ข้อมูลสถิติ และบันทึกการประชุม website ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3) สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น ปปช. สตง. ปปง. รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมและนักวิชาการที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริต ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ 4) จัดทาโฟกัสกรุ๊ปเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทาสัมมนาเพื่อเสนอผลงานและนาข้อคิดเห็นมาปรับปรุงเป็นรายงานขั้นสุดท้าย

บรรณานุกรม :
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , อรอร ภู่เจริญ . (2550). แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , อรอร ภู่เจริญ . 2550. "แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , อรอร ภู่เจริญ . "แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2550. Print.
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , อรอร ภู่เจริญ . แนวทางการประยุกต์มาตรการสากลเพื่อการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2550.