ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง
นักวิจัย : อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
คำค้น : วัชพืช , เพลี้ยแป้ง , มันสำปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ , เกศสุดา สนศิริ , วราลักษณ์ บุญมาชัย , อิทธิพล บรรณาการ , วิมลวรรณ โชติวงศ์ , พลอยชมพู กรวิภาสเรือง , จรัญญา ปิ่นโสภา , ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ , สายชล แสงแก้ว , นิรมล ดำพะทิก , อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว , ไพริน พลตระกูล , จิราลักษณ์ ภูมิไธสง , มัตติกา ทองรส , ศศิธร ประพรม , นาฎญา โสภา , อนุชา เหลาเคน , เบญจมาศ คำสืบ , พวงผกา อ่างมณี , อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล , อัมพร วิโนทัย , มานิตา คงชื่นสิน , นิมิตร วงศ์สุวรรณ , สุพัตรา ชาวกงจักร์ , ปรัชญา เอกฐิน , ยุรวรรณ อนันตนมณี , จรรยา มณีโชติ , อทิติยา แก฾วประดิษฐ , สุรีรัตนแ ทองคำ , รัศมี สิมมา , เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข , ปิยะรัตน์ จังพล , ธรรมรัตนแ ทองมี , พิเชษฐ เชาวนแวัฒนวงศ์ , รจนา ไวยเจริญ , ประภัสสร เชยคาแหง , กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย , ณิชา โป้ทอง , สุเทพ สหายา , เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ , ปรีชา แสงโสดา , วลัยพร ศะศิประภา , เสาวรี บำรุง , วิสุทธิ์ กีปทอง , สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ , อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ , สุนัดดา เชาวลิต , ลักขณา บำรุงศรี , ชลิดา อุณหวุฒิ , เมธาพร พุฒขาว , ชมัยพร บัวมาศ
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292790
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว . (2558). การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว . 2558. "การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว . "การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.
อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว . การวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชในมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2558.