ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว
นักวิจัย : วสรรญ ผ่องสมบูรณ์
คำค้น : การปลูกมะนาว , การปรับปรุงพันธุ์มะนาว , เทคโนโลยีการผลิตมะนาว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รุ่งนภา คงสุวรรณ , พจนา ตระกูลสุขรัตน์ , มนัสชญา สายพนัส , เสงี่ยม แจํมจำรูญ , วราพงษ์ ภิระบรรณ์ , ดรุณี เพ็งฤกษ์ , ทวีป หลวงแก๎ว , สุดาวรรณ มีเจริญ , นลินี ศิวากรณ์ , อนุรักษ์ สุขขารมย์ , ณรงค์ แดงเปี่ยม
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291054
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วสรรญ ผ่องสมบูรณ์ . (2558). การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
วสรรญ ผ่องสมบูรณ์ . 2558. "การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
วสรรญ ผ่องสมบูรณ์ . "การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.
วสรรญ ผ่องสมบูรณ์ . การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมะนาว. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2558.