ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
นักวิจัย : ศุภกาญจน์ ล้วนมณี
คำค้น : การผลิตพืช , ก๊าซเรือนกระจก , ภาวะโลกร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , พรพรรณ สุทธิแย้ม , วัลลีย์ อมรพล , ชยันต์ ภักดีไทย , สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย , สมควร คล้องช้าง , อนันต์ ทองภู , เจิม จาประโคน , สุพรรณณี เป็งคำ , นภาพร คำนวณทิพย์ , เนติรัฐ ชุมสุวรรณ , จำนงค์ ชัญถาวร , ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ , แววตา พลกุล , นงลักษ์ ปั้นลาย , ทัศนีย์ บุตรทอง , ปรีชา กาเพ็ชร , เกษม ชูสอน , ปัทมกร พงวาเรศ , วนิดา โนบรรเทา , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , ดาวรุ่ง คงเทียน
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/290828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี . (2560). การสร้างธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี . 2560. "การสร้างธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี . "การสร้างธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2560. Print.
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี . การสร้างธนาคารคาร์บอนในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2560.