ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย : พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
คำค้น : การออกแบบสารสนเทศ การออกแบบโครงข่ายการสัญจร บริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาลักษณะการสัญจรและบริการในผังชุมชนบริเวณสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล2)ศึกษารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการใช้ออกแบบเส้นทางสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา3)เสนอแนะแนวทางการใช้สารสนเทศเพื่อออกแบบเส้นทางสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษาโดยการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างผู้สัญจรประจำในผังชุมชนบริเวณสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจสังเกต แบบสอบถาม จากนั้นมาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามรูปแบบงานวิจัย ผลจาการวิจัย พบว่า 1)โครงข่ายคมนาคมในเมืองที่ส่งผลต่อการเข้าถึงของพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีความสะดวก มีความเพียงพอต่อความต้องการเดินทาง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายต่างๆได้2) โครงข่ายคมนาคมภายในย่านสถาบันอุดมศึกษาต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย เข้าถึงได้สะดวกและมีความเท่าเทียมกันในการใช้เส้นทาง คำสำคัญ: ผังชุมชน การสัญจรในเมือง ประหยัดพลังงาน

บรรณานุกรม :
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . (2559). สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . 2559. "สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . "สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559. Print.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2559.