ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
นักวิจัย : พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
คำค้น : การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง การเดินทางประหยัดพลังงาน กรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาลักษณะทางกายภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร 2)ศึกษารูปแบบการเดินทางจากที่พักอาศัยเข้าถึงพื้นที่กิจกรรมในชุมชนเมือง 3)เสนอแนะแนวทางการออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานโดยการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างผู้สัญจรประจำในในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจสังเกต แบบสอบถาม จากนั้นมาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามรูปแบบงานวิจัย ผลจาการวิจัยการออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก พบรูปแบบทางกายภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร ลักษณะพฤติกรรมการเดินทางเข้าถึงกิจกรรมในชุมชนเมือง เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยผลสำเร็จของการวิจัยจะได้รับในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมืองเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่โดยการพัฒนารูปแบบเมืองอย่างเหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงานของเมืองอย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . (2559). การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . 2559. "การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . "การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559. Print.
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร . การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2559.