ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียมสำหรับเกษตรอินทรีย์

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียมสำหรับเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย : ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
คำค้น : การใช้ประโยชน์,ขยะ,การกำจัดขยะ,ขยะเปียก,แปรสภาพขยะ
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนการแปรสภาพขยะเปียกเพื่อผลิตดินเทียม 2)เพื่อออกแบบเครื่องแปรสภาพขยะเปียกเพื่อการผลิตดินเทียม 3)เพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องแปรสภาพขยะเปียก 4)เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติดินเทียมที่ผลิตจากเครื่องแปรสภาพขยะเปียก 5)เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจเครื่องแปรสภาพขยะเปียกเพื่อการผลิตดินเทียม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา(ใช้การสุ่มแบบเจาะจงตามคุณสมบัติประสบการณ์เพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์) จำนวน 3 ท่าน และเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจเครื่องแปรสภาพขยะเปียก ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาโดยใช้การจำแนกวิเคราะห์การแปลงหน้าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพให้เป็นแนวปฏิบัติ (Quality Function Development) QFD and TRIZ40 พบว่า 1)ปัจจัยที่ต้องปรับปรุง พบว่าการซ่อมแซมบำรุงรักษา รองลงมาคือด้านความปลอดภัย , วัสดุกรรมวิธีการผลิตและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2)จุดขาย พบว่าจุดที่ควรคำนึง คือ ประโยชน์ใช้สอย , ความสะดวกสบายในการใช้งาน จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการใช้งาน3) ความต้องการของลูกค้า คือ ด้านประโยชน์ใช้สอย และความแข็งแรงทนทาน ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการทดสอบผลระดับความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชอินทรีย์ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 3.83 , S.D. = 0.34) กระบวนการทดสอบคุณสมบัติของดิน พบว่า ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (Total Organic carbon: TOC) ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen, N) ปริมาณฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) และปริมาณโพแทสเซียม (Potassium, K) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.2, 0.7, 0.6 และ 0.85 ของน้ำหนักตามลำดับและมีปริมาณโซเดียม (Sodium) ที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.15 ของน้ำหนัก คำสำคัญ : พัฒนา แปรสภาพ ขยะเปียก ออกแบบ

บรรณานุกรม :
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา . (2559). การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียมสำหรับเกษตรอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา . 2559. "การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียมสำหรับเกษตรอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา . "การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียมสำหรับเกษตรอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559. Print.
ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา . การศึกษาและพัฒนาเครื่องแปรสภาพขยะเปียก เพื่อการผลิตดินเทียมสำหรับเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2559.