ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วแบบเซรามิก-เซรามิก สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านแอคทัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิสูง

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วแบบเซรามิก-เซรามิก สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านแอคทัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิสูง
นักวิจัย : นราธิป วิทยากร
คำค้น : เพียโซอิเล็กทริก,วัสดุผสม,เซรามิก,ไดอิเล็กทริก,เพอร์รอฟสไกด์
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการเตรียมวัสดุประกอบไร้สารตะกั่วเซรามิก-เซรามิกสำหรับประยุกต์ใช้งานที่อุณหภูมิสูง โดย ได้ทำการเตรียมผง และ เซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วในระบบ BNT-BT BT BZT-BSn และ Sr2Nb2O7 จากนั้นทำการเตรียมวัสดุประกอบไร้สารตะกั่วเซรามิก-เซรามิก ในระบบ BNT-BT/SN และ BT-SN ผสมผงผลึกที่เตรียมได้เข้าด้วยกันในอัตราส่วน 98/2 95/5 90/10 80/20 70/30 และ 60/40 ด้วยการบดย่อยและอัดขึ้นรูปเป็นเซรามิกโดยใช้แท่นอัดแกนเดี่ยว โดยเซรามิกที่เตรียมได้ทำการตรวจสอบเฟส โครงสร้างผลึก สมบัติไดอิเล็กทริก สมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก สัญฐานวิทยา งานวิจัยพบว่า สำหรับการเตรียมเซรามิกไร้สารตะกั่ว สามารถเตรียมได้บริสุทธ์ทุกองค์ระกอบที่ศึกษา เซรามิกในระบบ BZT-yBSnโครงสร้างผลึก เปลี่ยนจากโครงสร้างผลึกเททระโกนอลไปเป็นโครงสร้างผลึกออโธรอมบิกและที่สัดส่วนองค์ประกอบ y = 0.04 พบว่ามีการอยู่ร่วมกันของโครงสร้างผลึกเททระโกนอลและออโธรอมบิก ซึ่งส่งผลทำให้สมบัติไดอิเล็กทริก เฟอร์โรอิเล็กทริกและเพียโซอิเล็กทริกเพิ่มขึ้น เช่น Pr max =11500 Pr =13.14 pC/cm2 d33* 1280 pm/V และ d33= 450 pC/N ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเซรามิกระบบไตรภาค BT - ST yBS สามารถเป็นตัวเลือกนึงในวัสดุเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่สามารถใช้ทดแทนวัสดุเพียโซอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบได้ เซรามิกในระบบ BNT-BT แสดงสมบัติไดอิเล็กทริกที่ขึ้นกับความถี่ในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 200 oC และ แสดงการเปลี่ยนเฟสที่อุณหภูมิ 275 oC งานวิจัยพบว่า เมื่อปริมาณ SN ไม่ได้เข้าไปเกิดสารละลายของแข็งกับเซรามิก BNT-BT สัญฐานวิทยาจาก SEM แสดงการกระจายตัวของ ทั้งสององค์ประกอบอย่างชัดเจน การเติม SN ส่งผลโดยตรงต่อสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุประกอบอย่างมีนัยสำคัญ อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสลดลง เมื่อเจือSN ปริมาณ 20 mol% และวัสดุประกอบสุญเสียสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกเมื่อปริมาณ SN เพิ่มสูงขึ้น

บรรณานุกรม :
นราธิป วิทยากร . (2560). วัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วแบบเซรามิก-เซรามิก สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านแอคทัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
นราธิป วิทยากร . 2560. "วัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วแบบเซรามิก-เซรามิก สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านแอคทัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
นราธิป วิทยากร . "วัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วแบบเซรามิก-เซรามิก สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านแอคทัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560. Print.
นราธิป วิทยากร . วัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วแบบเซรามิก-เซรามิก สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านแอคทัวเอเตอร์ที่อุณหภูมิสูง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2560.