ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ใช้พารามิเตอร์

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ใช้พารามิเตอร์
นักวิจัย : อัชฌา อระวีพร
คำค้น : การปรับให้เรียบ,การถดถอยแบบไม่ใช้พารามิเตอร์
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบการถดถอยแบบไร้พารามิเตอร์ประกอบไปด้วยตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ วิธีที่ใช้การประมาณคือ วิธีการปรับให้เรียบแบบ บีสไปลน์ สมูติ้งสไปลน์ และพีนาไลซ์สไปลน์ เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า ซึ่งการเปรียบเทียบนี้ให้ข้อมูลจำลองและข้อมูลจริง โดยข้อมูลจำลองทำการจำลองข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น 2 ตัวแบบ พบว่าวิธีวิธีการปรับให้เรียบแบบ บีสไปลน์ สมูติ้งสไปลน์ และพีนาไลซ์สไปลน์ให้ผลการประมาณค่าที่ใกล้เคียงกันแต่วิธีพีนาไลซ์สไปลน์จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองต่ำสุด สำหรับข้อมูลจริงพิจารณาจากช่วงของแสงเดินทางเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามคืออัตราส่วนล็อกที่ได้รับแสงพบว่าวิธีพีนาไลซ์สไปลน์ให้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองต่ำสุดเช่นเดียวกับข้อมูลจำลอง อีกวิธีหนึ่งที่มีการนำเสนอคือการวิเคราะห์ด้วยเบส์เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์สัมประสิทธิ์แบบสุ่มตัวและกรณีเมื่อความคลาดเคลื่อนเกิดอัตตสหสัมพันธ์ ซึ่งเรียกว่าตัวแบบ RCA และตัวแบบ RCA-AR โดยใช้วิธีมาร์คอฟเชนมอนติคาร์โล (MCMC)โดยการสร้างจากฟังก์ชันภายหลังเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช้การสุ่มแบบกิบส์จากการคำนวณ MCMC เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดจากการจำลองข้อมูลพบว่าวิธีของ RCA-AR ให้ค่าการประมาณที่ดีที่สุด และสำหรับข้อมูลจริงเป็นอัตราซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยวิธี RCA-AR ก็ให้ผลการประมาณดีกว่าตัวแบบ RCA เช่นเดียวกับข้อมูลจำลอง

บรรณานุกรม :
อัชฌา อระวีพร . (2560). การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ใช้พารามิเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
อัชฌา อระวีพร . 2560. "การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ใช้พารามิเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
อัชฌา อระวีพร . "การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ใช้พารามิเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560. Print.
อัชฌา อระวีพร . การประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้เทคนิคการปรับให้เรียบด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ใช้พารามิเตอร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2560.