ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ
นักวิจัย : ศักดา อินทรวิชัย , เกรียงไกร แก้วตระกูงพงษ์ , สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต , รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ , พัชรียา บุญกอแก้ว , ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ , พรเทพ อนุสสรนิติสาร , สาวิตรี ศิลลา
คำค้น : กล้วยไข่ , Traceability system
หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบตรวจสอบย?อนกลับ (Traceability system) เป?นกลไกในการสร?างความเชื่อมั่นด?าน ความปลอดภัยในห?วงโซ?อุปทานอาหารให?กับผู?บริโภค ซึ่งในป?จจุบันได?กลายเป?นกฎระเบียบทางการค?า ตามที่สหภาพยุโรปและข?อตกลงหุ?นส?วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ?นได?กําหนดไว? งานวิจัยนี้มุ?งศึกษาเพื่อ วิเคราะห?โครงสร?างและประเมินศักยภาพด?านโลจิสติกส?ของกล?วยไข?เพื่อขยายการส?งออก พร?อมทั้ง ออกแบบระบบตรวจสอบย?อนกลับในกระบวนการผลิตกล?วยไข?เพื่อการส?งออก และเสนอแนวทาง พัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข?อมูลของระบบตรวจสอบย?อนกลับให?อยู?ในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับประเทศไทย จึงได?ทําการศึกษาภาคสนามในพื้นที่การผลิตกล?วยไข?ในอําเภอสวรรคโลก อําเภอ ทุ?งเสลี่ยม และอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป?นแหล?งผลิตกล?วยไข?แหล?งหนึ่งที่เน?นคุณภาพเพื่อ การส?งออก โดยได?ทําการสัมภาษณ?เกษตรกรร?วมกับการใช?แบบสอบถาม เพื่อเก็บข?อมูลด?านการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส?ง และการจัดการการผลิตของกล?วยไข?ตั้งแต?ฟาร?มถึงก?อนการส?งออก รวมทั้งได? ทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานคนที่เกี่ยวข?องในกระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวม และการขนส?งกล?วยไข? และศึกษาตัวแปรทางด?านเวลาทุกตัวแปรที่เกี่ยวข?องใน กระบวนการดังกล?าว จากนั้นจึงนําผลการทดสอบดังกล?าวมาพัฒนาเป?นแบบจําลองด?านโลจิสติกส?ของ การเก็บเกี่ยวและขนส?งกล?วยไข? และได?นําแบบจําลองดังกล?าวมาทําการวิเคราะห?เชิงลึกด?วยการ จําลองสถานการณ?ทางคอมพิวเตอร? เพื่อให?ทราบถึงข?อจํากัดด?านการจัดการโลจิสติกส?ในห?วงโซ? อุปทานกล?วยไข? จากนั้นทําการวิเคราะห?และออกแบบระบบตรวจสอบย?อนกลับ ฯ ภายใต?หลักเกณฑ? การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และหลักเกณฑ?การผลิตสินค?าที่ดี(GMP) ซึ่งจากการนําระบบ ตรวจสอบย?อนกลับฯที่ได?ออกแบบมาทดสอบกับผู?ที่มีส?วนเกี่ยวข?องในห?วงโซ?อุปทานด?วยวิธีการ สัมภาษณ? และการใช?แบบสอบถามพบว?า เกษตรกรผู?ผลิตกล?วยไข?ที่มีการรวมกลุ?มเป?นรัฐวิสาหกิจ ชุมชนเห็นด?วยและยอมรับการบันทึกข?อมูลที่จําเป?นต?องจัดเก็บในระบบตรวจสอบย?อนกลับฯ และจาก การประชุมกลุ?มเพื่อระดม ความคิดเห็นทําให?ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบใน การบริหารข?อมูลในระบบตรวจสอบย?อนกลับที่สอดคล?องกับข?อจํากัดทางด?านต?างๆของเกษตรกรและ ผู?รวบรวมผลผลิต

บรรณานุกรม :
ศักดา อินทรวิชัย , เกรียงไกร แก้วตระกูงพงษ์ , สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต , รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ , พัชรียา บุญกอแก้ว , ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ , พรเทพ อนุสสรนิติสาร , สาวิตรี ศิลลา . (2554). โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
ศักดา อินทรวิชัย , เกรียงไกร แก้วตระกูงพงษ์ , สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต , รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ , พัชรียา บุญกอแก้ว , ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ , พรเทพ อนุสสรนิติสาร , สาวิตรี ศิลลา . 2554. "โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
ศักดา อินทรวิชัย , เกรียงไกร แก้วตระกูงพงษ์ , สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต , รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ , พัชรียา บุญกอแก้ว , ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ , พรเทพ อนุสสรนิติสาร , สาวิตรี ศิลลา . "โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554. Print.
ศักดา อินทรวิชัย , เกรียงไกร แก้วตระกูงพงษ์ , สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต , รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ , พัชรียา บุญกอแก้ว , ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ , พรเทพ อนุสสรนิติสาร , สาวิตรี ศิลลา . โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ; 2554.