ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ
นักวิจัย : กฤษณาพรทิพย์ กาญจนเรขา , ศิริธร ยิ่งเรงเริง , จันทิมา เขียวแก้ว , กันยารัตน์ อุบลวรรณ , เนติยา แจ่มทิม , วรนาถ พรหมศวร
คำค้น : ผู้สูงอายุ การแสวงหาข้อมูลสุขภาพ สื่อออนไลน์/สื่อสังคม การรับรู้ภาวะสุขภาพ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/107898/85422
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุจำแนกตามการรับรู้ภาวะสุขภาพตนเอง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,269 คน ได้มาโดยการสุ่มตามสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุทั่วทุกภูมิภาค รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุโดยรวมรับรู้ภาวะสุขภาพตนเองว่า อยู่ในระดับดี (gif.latex?bar{X}= 7.18, SD= 1.13) มีการแสวงหาข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์/สื่อสังคมอยู่ในระดับต่ำ (คะแนนเฉลี่ย= 0.50, SD= 0.76) ประเด็นข้อมูลสุขภาพที่ทำการสืบค้นบ่อยใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ แบบแผนการใช้ชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี ร้อยละ 6.40 การรักษาโรค ร้อยละ 6.30 และข้อมูลการใช้ยา ร้อยละ 6.20 การเปรียบเทียบการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์/ สื่อสังคมจำแนกตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (?2(2) = 41.57, p < .01) การแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดี (ค่า mean rank เท่ากับ 593.38) กลุ่มผู้สูงอายุที่สุขภาพปานกลาง ค่า mean rank เท่ากับ 575.48 และกลุ่มผู้สูงอายุที่สุขภาพดี (ค่า mean rank เท่ากับ 694.71) พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่สุขภาพดีแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพปานกลางอย่างมีนัยสำคัญ ค่า Mann-Whitney U เท่ากับ 150538.5 (Z= -6.40, p < 0.01) และพบว่าขนาดอิทธิพลของการรับรู้ภาวะสุขภาพต่อการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจาก สื่อออนไลน์/ สื่อสังคมของผู้สูงอายุจัดอยู่ในระดับน้อย (r= -.18) หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุควรส่งเสริมความสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้สุขภาพผ่านสื่อออนไลน์/ สื่อสังคมและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
กฤษณาพรทิพย์ กาญจนเรขา , ศิริธร ยิ่งเรงเริง , จันทิมา เขียวแก้ว , กันยารัตน์ อุบลวรรณ , เนติยา แจ่มทิม , วรนาถ พรหมศวร . (2560). พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ.
    สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์.
กฤษณาพรทิพย์ กาญจนเรขา , ศิริธร ยิ่งเรงเริง , จันทิมา เขียวแก้ว , กันยารัตน์ อุบลวรรณ , เนติยา แจ่มทิม , วรนาถ พรหมศวร . 2560. "พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ".
    สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์.
กฤษณาพรทิพย์ กาญจนเรขา , ศิริธร ยิ่งเรงเริง , จันทิมา เขียวแก้ว , กันยารัตน์ อุบลวรรณ , เนติยา แจ่มทิม , วรนาถ พรหมศวร . "พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ."
    สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, 2560. Print.
กฤษณาพรทิพย์ กาญจนเรขา , ศิริธร ยิ่งเรงเริง , จันทิมา เขียวแก้ว , กันยารัตน์ อุบลวรรณ , เนติยา แจ่มทิม , วรนาถ พรหมศวร . พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ. สุรินทร์ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์; 2560.