ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นักวิจัย : พรทิพย์ แพงจันทร์
คำค้น : ผลิตพริกแบบผสมผสาน , พริก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา แสงโสดา , กิตติพร เจริญสุข , วราพร วงษ์ศิริวรรณ , จุฑามาส ศรีสาราญ , กาญจนา ทองนะ , ศิริลักษณ์ สมนึก , ศิริลักษณ์ พุทธวงค์ , พสุ อารีสกุลวัฒนา , เปรมจิตต์ ใจหาญ , วัชราพร ศรีสว่างวงศ์ , สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ , วราพร วงษ์ศิริวรรณ , ปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ , ญาณิน สุปะมา , ศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ , ราพร วงษ์ศิริวรรณ , ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย , รัชนีวรรณ ชูเชิด , ศศิธร ประพรม , พรทิพย์ แพงจันทร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ แพงจันทร์ . (2558). โครงการทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
พรทิพย์ แพงจันทร์ . 2558. "โครงการทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
พรทิพย์ แพงจันทร์ . "โครงการทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.
พรทิพย์ แพงจันทร์ . โครงการทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2558.