ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย
นักวิจัย : สมชาย บุญประดับ
คำค้น : ปลูกพืชอย่างยั่งยืน , พื้นที่เสี่ยงภัย , พัฒนาระบบการปลูกพืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อารีรัตน์ พระเพชร , บงการ พันธุ์เพ็ง , พรทิพย์ แพงจันทร์ , ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง , สุจิตร ใจจิตร , พิชิต สพโชค , ละเอียด ปั้นสุข , อานนท์ มลิพันธ์ , ฉัตรสุดา เชิงอักษร , นพดล แดงพวง , ประสงค์ วงศ์ชนะภัย , วินัย ศรวัต , อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ , จิราลักษณ์ ภูมิไธสง , อรณิชชา สุวรรณโฉม , สุนันท์ ถีราวุฒิ , กลอยใจ คงเจี้ยง , บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว , นายจิระ สุวรรณประเสริฐ , ชนินทร์ ศิริขันตยากุล , ยงศักดิ์ สุวรรณเสน , ปรีชา แสงโสดา , จิตอาภา ชมเชย , สุภชัย วรรณมณี , จันทนา ใจจิตร , สุริยนต์ ดีดเหล็ก
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292793
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย บุญประดับ . (2559). การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
สมชาย บุญประดับ . 2559. "การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
สมชาย บุญประดับ . "การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2559. Print.
สมชาย บุญประดับ . การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2559.